095-364-1191
095-364-1192
CHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD
Tax ID : 0115548010211
CHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD  -  All rights reserved
ตู้ MDB
...........................................................................................................................
ตู้ MDB ( Main Distribution Board )


MDB  (Main distribution board)  คือตู้เมน ที่ใช้ในการจ่ายไฟฟ้า นิยมใช้ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้ไฟในปริมาณมากๆหลักการทำงานของ ตู้ MDB คือการรับไฟที่ส่งจ่ายมาจาก การไฟฟ้า หรือ
ต้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจึงจ่ายโหลดไปที่ส่วนต่างๆของอาคาร


เป็นแผงควบคุมไฟฟ้า เพื่อจ่ายไปยังโหลดไฟต่างๆ รวมถึงการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า
ปริมาตรกำลังการใช้ไฟฟ้า
ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า บำรุงรักษา
และเพื่อขยายระบบไฟฟ้าในอนาคตได้
รับประกอบติดตั้ง ตู้MDB และตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ราคายุติธรรม โดยทีมช่างมืออาชีพ

ตู้MDB
ตู้MDB
ตู้MDB
ตู้MDB
ตู้MDB
บริการ ประกอบตู้ MDB ขนาดเล็ก , ตู้ MDB ขนาดใหญ่ , ตามสั่ง ออกแบบติดตั้งตรงตามคอนเซ็ป